Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jan Anderson & Rita Boon. Stichting Jan Anderson & Rita Boon spant zich in om op een zorgvuldige en rechtmatige manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers.

We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Stichting Jan Anderson & Rita Boon is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor de uitvoering van de regelgeving heeft de Stichting Jan Anderson & Rita Boon de werkzaamheden uitgesteed aan bond for web solutions. In deze verklaring leest u hoe deze worden invult.

Indien u een vraag heeft over het verwerken van gegevens, kunt u contact opnemen met info@jananderson-ritaboon.nl

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen van gegevens

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gegevensverwerkingen. Met dit overzicht kunt u in één oogopslag zien welke persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze missie.

Verwerking persoonsgegevens aanvraag

  • NAW
  • Organisatie

Verwerking persoonsgegevens bij overig contact

  • NAW

Ontvangers van persoonsgegevens

Stichting Jan Anderson & Rita Boon deelt geen persoonsgegevens met andere partijen, tenzij we nadrukkelijke toestemming van u persoonlijk hebben gekregen. 

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk of wettelijk toegestaan is, tenzij persoonsgegevens voor langere perioden opgeslagen worden met het oog op archivering in het algemeen belang.

Uw rechten

U heeft het recht Stichting Jan Anderson & Rita Boon te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, te verzoeken de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek hiertoe via het contactformulier verzenden aan Stichting Jan Anderson & Rita Boon. Geef duidelijk op het formulier aan welk recht u verzoekt uit te oefenen en vul in elk geval uw naam en contactgegevens in. 

Klacht

Indien u een klacht heeft, dan kunt u die indienen bij Stichting Jan Anderson & Rita Boon. U kunt zich tot de stichting wenden door middel van het contactformulier. Uiteraard heeft u ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over de privacyverklaring? Vul het contactformulier in.

Versie: april 2021